Stiftelsens bakgrunn

Stiftelsen ble etablert 25. mai 2011 etter vedtak i SpareBank 1 SMN sitt representantskap. Banken vedtok å utstede 25.000 nye egenkapitalbevis(MING) som stiftelsen tegnet gjennom en rettet emisjon.

Formål med etableringen av stiftelsen:

  • Utøve langsiktig og stabilt eierskap
  • Videreføre sparebanktradisjoner
  • Forvalte stiftelsens midler på en hensiktsmessig og betryggende måte
  • Yte gaver til allmennyttige formål innenfor disponering av årets overskudd
  • Stiftelsen kan utøve annen virksomhet som er forenlig med ovenfor angitte mål