Søk om midler til anlegg som bidrar til fysisk aktivitet blant barn og unge.


Sparebankstiftelsen SMN har som en del av sitt formål å bidra med midler til allmennyttige formål. Søknadsfrist 01. juni 2017

Gavene som stiftelsen gir skal understøtte utviklingsarbeid som tar sikte på et bedre velferds- og kulturtilbud for befolkningen i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. De som kan søke er lag og foreninger i Trøndelag og på Nordvestlandet.

I 2017 har styret besluttet at stiftelsens midler skal rette seg mot anlegg som bidrar til fysisk aktivitet blant barn og unge. Søkeren må være en eksisterende organisasjon som retter seg mot barn og unge, og tiltaket må komme mange til gode.

Søkeren må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

Søknaden kan sendes til sparebankstiftelsen.smn@smn.no og skal inneholde:

  • En kort presentasjon av formålet og målgruppen
  • En kort presentasjon av søker
  • Kort presentasjon av budsjett for investeringen og noen ord om hvordan driften vil bli finansiert

Minimumsbeløp for tildeling er 100 000 kroner.

Støtten gis ikke til formål som er det offentliges ansvar. Offentlig virksomheter kan søke om midler dersom de inngår i et spleiselag med frivillige organisasjoner dersom de sistnevnte står som mottakere av støtten.

Det tildeles ikke gaver til næringsvirksomhet.

Det tildeles ikke gaver til ordinær drift herunder husleie og lønn.

Frist for å søke om midler er satt til 1. juni 2017.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Det vises forøvrig til: www.sparebankstiftelsensmn.no