Sluttrapport prosjekt fra innvandrer til innbygger


I 2016 fikk KUN og Røde Kors Nord-Trøndelag totalt 1,8 mill. kroner til et 3-årig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge. Nå er sluttrapporten ferdig.

Med “Fra innvandrer til innbygger” tilbyr KUN en modell for helhetlig arbeid med inkludering av innvandrere i distriktskommuner. Modellen gir en samarbeidsstruktur og en arbeidsprosess som involverer kommune, frivillighet, næringsliv og innvandrerne selv. Ved å ta i bruk denne modellen vil kommuner kunne bygge en langsiktig satsing på inkluderende og attraktive lokalsamfunn, samt kvalitetssikre inkluderingsarbeidet og sikre at kommunen innfrir lovpålagte krav etter introduksjonsloven, lov om kommunale helsetjenester og diskrimineringsloven.

Fra innvandrer til innbygger er en modell for tverrfaglig samarbeid som

  • er basert på brukermedvirkning
  • involverer kommune, frivillighet og næringsliv
  • sprer kompetanse og ansvar for inkluderingsarbeidet over flere instanser og sektorer, og gir mulighet for fleksibel og rask behandling av saker