Innkalling generalforsamling


Generalforsamling avholdes mandag 19. mai 2014 kl. 16.00 – 18.00.