Fra innvandrer til innbygger i nordtrønderske småsamfunn


Sparebankstiftelsen SMN har i bevilget 1,8 millioner kroner til et 3-årig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen SMN vil KUN og Røde Kors Nord-Trøndelag, utvikle og tilby et to-årig program for små distriktskommuner i Nord-Trøndelag som vil legge til rette for god integrering av innvandrere. KUN og Røde Kors vil bruke sin lange erfaring med å arbeide med utvikling i lokalsamfunn, mobilisere frivillighet og iverksette tiltak for innvandrere i et program som skal omfatte både frivillighet, arbeidsliv og kommunale tjenester. Prosjektet er et svar på utfordringer mange små kommuner over hele landet har framover – de bosetter flyktninger for første gang. For mange lokalsamfunn er dette det som kan få nedgangen i folketallet til å snu, og da gjelder det å sørge for at innvandrerne trives og får mulighet til å bruke ressursene sine dit de kommer.  

Det skal utvikles et program som:

  • Mobiliserer frivilligheten for å utvikle tilbud med og for innvandrere
  • Øker integreringskompetansen i kommunen og synliggjør innvandrere som ressurs i lokalsamfunnet
  • Tar i bruk verktøy for godt integreringsarbeid
  • Utvikler samarbeid i lokalsamfunnet
  • Bygger på brukermedvirkning
  • Er overførbart og kan brukes over hele landet.  

Alle utenlandske innvandrere skal inkluderes i prosjektet – både arbeidsinnvandrere, ekteskapsinnvandrere og personer som har kommet som flyktninger.  

Samarbeidspartnerne i prosjektet:

  • Sparebankstiftelsen SMN skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN og yte gaver til allmennyttige formål. Tildelingen for 2016 skal gå til integreringstiltak for flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge.
  • KUN er en stiftelse som jobber med likestilling, inkludering og ikke-diskriminering i Norge og internasjonalt. KUN har kontorer i Steigen og på Steinkjer med medarbeidere med ulik fagbakgrunn og genuin interesse for folk og samfunn.
  • Røde Kors i Norge drives av frivillige i tilsammen 400 lokalforeninger fordelt på 19 distrikter/fylker. Prosjektet skal drives i samarbeid med distriktskontoret i Nord-Trøndelag som er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene og har som hovedoppgave å tilrettelegge for lokal frivillig innsats.